Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Dzień Godności

W pierwszym półroczu przeprowadzone były w klasach IV-VIII LEKCJE GODNOŚCI. Lekcje prowadzone były przez pedagoga szkolnego wg scenariusza przygotowanego przez zespół Fundacji Global Dignity Poland.

Światowy Dzień Godności jest corocznym, symbolicznym ukoronowaniem działań na rzecz godności, prowadzonych przez inicjatywę Global Dignity i jej partnerów. Obchodzony na całym świecie w trzecią środę października – w tym roku przypadał na 16 października 2019 roku. Począwszy od tego dnia szkoły na całym świecie organizowały specjalne zajęcia, dzięki którym młodzi ludzie uczyli się, jak własnymi słowami określić czym dla nich jest „godność” i dzielili się swoimi doświadczeniami na ten temat.

Pojęcie „godności” bierze swój początek z założenia, że każda istota ludzka ma tę samą, wrodzoną wartość. Wartość ta należy do nas przez sam fakt, że jesteśmy ludźmi. Nasze poczucie godności rośnie, kiedy czujemy, że nasze prawa i wolność są szanowane oraz gdy żyjemy w warunkach, które pozwalają nam na dokonywanie wyborów i podejmowanie działań, które determinują nasze poczucie wartości w prawości i człowieczeństwie.

Można stwierdzić, że godność opiera się na trzech filarach:

           1. godność jest nierozłącznie przypisana każdej istocie ludzkiej,

           2. prawa człowieka określają, jak należy traktować istotę ludzką,

         3.nasze poczucie godności jest uwarunkowane sposobem, w jaki traktujemy innych – wpływają na nie rzeczy,  które możemy robić, aby poprawić poczucie godności własnej i bliźnich.      

Global Dignity proponuje pięć podstawowych zasad godności:

1. Każda istota ludzka ma prawo do godnego życia.

2.Godne życie oznacza możliwość osiągnięcia pełni swojego potencjału, co jest uwarunkowane dostępem do właściwego poziomu opieki medycznej, wykształcenia, godziwego wynagrodzenia i poczucia bezpieczeństwa.

3. Godność oznacza prawo do wolności w podejmowaniu określonych decyzji życiowych i szacunek dla innych w korzystaniu z tego prawa.

4. Godność winna być podstawową wartością motywującą wszelkie działania.

5. Godność jednostki jest nierozerwalnie związana z godnością innych.

Ważnym elementem zajęć był komunikatu

FUO lub UFO

Fakt + Uczucie + Oczekiwanie

Podstawowym celem Lekcji Godności było przybliżenie uczniom definicji godności i wartości, które są z nią nierozerwalnie związane. Uczniowie czynnie angażowali się podczas zajęć, trafnie definiowali pojęcie godności, umieli wyjaśnić wpływ swoich wypowiedzi na poszanowanie bądź naruszenie godności drugiego człowieka, wiedzieli, że należy brać odpowiedzialność za własne słowa.  Przesłaniem zajęć było uświadomienie uczniom, że każdy z nas ma prawo być traktowany z GODNOŚCIĄ! >>>

 

Data dodania: 2020-02-17 00:56:48
Data edycji: 2020-02-17 19:56:10
Ilość wyświetleń: 189

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku przy ul. Szkolnej 2, 72-113 Krępsko, reprezentowana przez dyrektora szkoły. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91418-95-27; adresu e-mail: sekretariat@spkrepsko.goleniow.pl.

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Szkołę Podstawową w Krępsku, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej