Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Szkoła Promująca Zdrowie

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku-Szkołą Promującą Zdrowie

Szkolny Koordynator: Maja Zielonka

 

 

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

  • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
  • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

 

Standardy szkoły promującej zdrowie

  1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
  2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów
  3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
  4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

14 czerwca 2017 roku nasza szkoła została przyjęta do Zachodniopomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Naszymi priorytetami w planie pracy było: promowanie zdrowego stylu życia oraz wyrabianie nawyku dbania  bezpieczeństwo.

Cele, jakie obraliśmy do realizowania :

- stwarzanie okazji do gromadzenia różnych doświadczeń i wiedzy na temat zdrowego stylu życia;

 

- tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju psychoruchowego uczniów naszej szkoły;

 

- zwrócenie uwagi uczniów na potrzebę dbania o własne zdrowie: prawidłowe odżywianie, higienę osobistą, higienę pracy,aktywność ruchową;

 

- stworzenie przyjaznego klimatu w szkole poprzez dobra komunikację, humor, emocjonalne wsparcie, owocne współdziałanie

 

- zachęcanie rodziców do  współpracy ze szkoła ;

 

- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

 

- podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli;

 

  • propagowanie idei szkoły Promującej Zdrowie wśród uczniów, nauczycieli i rodziców

 

 

Data dodania: 2019-05-29 21:35:57
Data edycji: 2019-09-22 00:34:59
Ilość wyświetleń: 626
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej