Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rada Rodziców

17 września Rada Rodziców wybrała prezydium na nowy rok szkolny:

Przewodnicząca Rady Rodziców: Monika Kijańska
Zastępca Przewodniczącej: Małgorzata Cioroch
Skarbnik: Marta Matejuk
 
 

 

RADA ODDZIAŁOWA 3-4 LATKÓW:

Agnieszka Jacewicz

Magdalena Zatwarnicka

Arkadiusz Olszewski

RADA ODDZIAŁOWA 5-6 LATKÓW:

Katarzyna Żywot

Magdalena Dąbkiewicz

Joanna Gliga

RADA ODDZIAŁOWA KL. I

Anna Surmaj

Joanna Wiatr

Agnieszka Jacewicz

RADA ODDZIAŁOWA KL. V

Marta Matejuk

Róża Żak

Grażyna Falarczyk

RADA ODDZIAŁOWA KL. II

Monika Kijańska

Marta Jakutowicz

Katarzyna Ćwik

RADA ODDZIAŁOWA KL. VI

Edyta Kowalska

Ksenia Dziuba

Elżbieta Urbańska

 

RADA ODDZIAŁOWA KL. III

Elżbieta Urbańska

Anna Zemlik

Agnieszka Wawrzoła

RADA ODDZIAŁOWA KL. VII

Małgorzata Cioroch

Agata Marut

Barbara Szymanel

RADA ODDZIAŁOWA KL. IV

Katarzyna Leoniak

Róża Żak

Danuta Rybczyńska

RADA ODDZIAŁOWA KL. VIII

Dorota Olszewska

Bogusława Marut

Iwona Pakuła

 

Składka roczna na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020 / 2021 wynosi 60 zł za pierwsze dziecko, 40 zł za drugie.  Trzecie i kolejne dziecko jest zwolnione z opłaty składki.

 

 

Data dodania: 2018-04-30 11:10:29
Data edycji: 2020-09-30 08:46:25
Ilość wyświetleń: 792

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku przy ul. Szkolnej 2, 72-113 Krępsko, reprezentowana przez dyrektora szkoły. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91418-95-27; adresu e-mail: sekretariat@spkrepsko.goleniow.pl.

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Szkołę Podstawową w Krępsku, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej