Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Pracownicy

Wykaz nauczycieli i pracowników obsługi

 

Dyrektor szkoły Małgorzata Osuchowska
 Nazwisko i imię
nauczany przedmiot
Biniek Ewa edukacja wczesnoszkolna, język angielski
Boruk Bogusława edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, logopedia
ks. Cywka Mariusz religia - kl.8
Gil Tomasz religia kl. 1-7 i oddziały przedszkolne, informatyka
Grzelak Małgorzata basen
Hołobowska Agnieszka język polski kl. 6-8
Jakubowska Ewa edukacja przedszkolna -  grupa 5-6 latków, rewalidacja
Jendrzejczak Małgorzata matematyka
Kamińska-Jarzębska Dorota biologia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, chemia, zajęcia świetlicowe
Kielec-Philipse Ewa język niemiecki
Kmet Dagmara

 

język polski kl.4-5, zdw z języka polskiego kl. 4-8

Korzeniewska Magdalena

plastyka, biblioteka szkolna

Łukaszewska Agnieszka nauczyciel wspomagający w kl.5, rewalidacja, socjoterapia
Miszczuk Lidia

historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie przedszkolne

Pender Agnieszka edukacja przedszkolna - grupa 3-4 latków
Płosaj-Jurek Inga pedagog, technika, EEG BioFeedBack
Postrożna Julita język angielski

Sitniczuk Wiesław

geografia, fizyka

Słomińska Wioletta

muzyka, zajęcia świetlicowe

Sobczak Dorota edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
Stańczuk Barbara psycholog

Trusz Joanna

logopedia, terapia pedagogiczna, rewalidacja, zajęcia SI

Zielonka Maja

wychowanie fizyczne

 
Pracownicy administracji i obsługi

Alicja Kędzierska

główna księgowa

Marta Matejuk

kierownik gospodarczy

Małgorzata Tomaszewicz

robotnik do prac lekkich

Urszula Trachman

woźna

Iwona Pakuła

dozorca

Grażyna Romejko

asystent osoby niepełnosprawnej

Renata Banasiak

pomoc nauczyciela

Karolina Pogródek

pomoc nauczyciela

Dariusz Jeziorski

konserwator

 

 

Data dodania: 2018-04-30 10:34:23
Data edycji: 2020-10-26 18:29:32
Ilość wyświetleń: 1978

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku przy ul. Szkolnej 2, 72-113 Krępsko, reprezentowana przez dyrektora szkoły. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91418-95-27; adresu e-mail: sekretariat@spkrepsko.goleniow.pl.

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Szkołę Podstawową w Krępsku, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej