Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach

Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach

Nasi uczniowie - jako jedyni z małych wiejskich szkół w gminie Goleniów– przez 3 lata począwszy od roku szkolnego 2017/2018, będą objęci Programem "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach" w ramach projektu INTERREG - Współpraca Transgraniczna, Meklemburgia-Polska.

18 października 2017 r. Dyrektor Szkoły wzięła udział w konferencji inaugurującej Projekt "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach" (Gesunde Kinder in Gesunden Kommunen) w ramach projektu INTERREG - Współpraca Transgraniczna, Meklemburgia-Polska. Cele projektu są bardzo proste: zmniejszenie nadwagi, zwiększenie aktywności ruchowej, nabycie "zdrowych" nawyków, wzmocnienie współpracy na linii szkoła-klub sportowy-rodzice-gminy. Co miesiąc dzieci będą miały spotkanie z psychologiem żywienia i z dietetykiem oraz dwie dodatkowe godziny wychowania fizycznego tygodniowo.

http://radioszczecin.pl/1,361418,zdrowe-dzieci-w-zdrowych-gminach

https://szczecin.tvp.pl/344…/zdrowe-dzieci-wzdrowych-gminach

http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/zdrowe-dzieci-w-zdrowych-gminach-0?utm_source=facebook

10 stycznia 2018 r. nasi pierwszoklasiści dzielnie uczestniczyli w testach sprawnościowych przeprowadzonych przez specjalistów ze Sportakademie z Poczdamu.

W dniu 20 lutego 2018 r. rodzice uczniów z klasy I objętych projektem „Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach”, zainteresowani rodzice oraz nauczyciele wychowawcy wzięli udział w wykładzie pani Moniki Szmid – psychologa żywienia. Było to pierwsze spotkanie z cyklu „Ciało, ruch,odżywianie”. Tematyka spotkania dotyczyła m.in. psychologicznej funkcji jedzenia, niskiej samooceny oraz tego w jaki sposób można zmienić swoje złe nawyki żywieniowe. Następne spotkanie 22 marca poprowadzi dietetyk pani Dorota Dec.

Ponowne testy sprawnościowe naszych pierwszoklasistów odbyły się na sali gimnastycznej 5 czerwca w godzinach 10:15-11:00.

Data dodania: 2018-11-02 08:18:14
Data edycji: 2018-11-02 09:41:10
Ilość wyświetleń: 477

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku przy ul. Szkolnej 2, 72-113 Krępsko, reprezentowana przez dyrektora szkoły. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91418-95-27; adresu e-mail: sekretariat@spkrepsko.goleniow.pl.

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Szkołę Podstawową w Krępsku, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej