Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Opieka stomatologiczna

Opieka stomatologiczna

Wykaz stomatologów i ortodontów, którzy mają podpisane umowy z NFZ oraz zakres świadczeń

w ramach umowy z NFZ

Stomatolodzy

 1. Goleniów, IPS Aleksandra Korecka, ul. Wrzosowa 5, tel. 91 407 17 00.

 2. Goleniów, IPL Lekarz Dentysta Dariusz Brocki, ul. Słowackiego 1a, tel. 91 407 14 45.

 3. Goleniów, IPS Leszek Skorupski, ul. Szarych Szeregów 7c, tel. 91 418 28 93.

 4. Goleniów, IPS Marta Suchecka, Zespół Szkół nr 1 ul. Niepodległości 1, tel. 603 197 265.

 5. Goleniów, ISPL Wacław Kordas, ul. Sportowa 3K/1, tel. 91 418 24 89.

 6. Goleniów, Gabinety Millenium Centrum stomatologii, protetyki i medycyny estetycznej, ul. Pocztowa 43, tel. 91 887 88 66.

 7. Kliniska Wielkie, ISPS Joanna Bojara-Kukowska, ul. Piastowska 56, tel. 502 032 617.

Ortodonci

 1. Goleniów, ISPS Maria Kusz-Stepczyńska, ul. Pocztowa 43, tel. 601 052 983.

 2. Goleniów, IPS Lek. Stom. Radosław Grygiel, ul. Słowackiego 1a, tel. 605 414 269.

Leczenie ortodontyczne wad zgryzu u dzieci

Leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym, jednoszczękowym oraz dwuszczękowym nieelastycznym przysługuje do ukończenia 12. roku życia (w przypadku nieprawidłowego użytkowania, zniszczenia lub utraty, nie przysługuje ponowne wykonanie aparatu ortodontycznego).

Kontrola przebiegu leczenia przysługuje do ukończenia 12. roku życia, w ramach kontroli wyników leczenia po jego zakończeniu w tak zwanym okresie retencji - do ukończenia 13. roku życia (dotyczy dzieci leczonych w ramach świadczeń gwarantowanych). Świadczenie udzielane jest nie częściej niż 12 razy w roku kalendarzowym.

Wybrane gwarantowane świadczenia stomatologiczne przysługujące wszystkim pacjentom

 • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej jeden raz w roku kalendarzowym
 • badanie lekarskie kontrolne do 3 razy w roku kalendarzowym

 • usunięcie złogów nazębnych (osadów i kamienia) - jeden raz w roku kalendarzowym

 • konsultacja specjalistyczna wraz z oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego

 • zdjęcie zębowe wewnątrzustne, do dwóch zdjęć w roku kalendarzowym - w powiązaniu z gwarantowanym świadczeniem stomatologicznym 

 • znieczulenie miejscowe powierzchniowe lub nasiękowe - w powiązaniu z gwarantowanym świadczeniem stomatologicznym 

 • znieczulenie przewodowe wewnątrzustne - w powiązaniu z gwarantowanym świadczeniem stomatologicznym 

 • leczenie próchnicy powierzchniowej - świadczenie obejmuje również leczenie próchnicy początkowej

 • badanie żywotności zęba - z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych

 • leczenie zmian w błonie śluzowej jamy ustnej

 • płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku

 • kiretaż zwykły (zamknięty) (oczyszczaniu kieszonek przyzębnych z kamienia nazębnego)

 • opatrunek leczniczy w zębie stałym

 • całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni, 2 powierzchniach

 • całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 powierzchniach, 3 powierzchniach

 • leczenie kanałowe (endodontyczne) zębów od trójki do trójki, z wypełnieniem 1 zakażonego kanału

 • wypełnienie kanału zębów od trójki do trójki

 • usunięcie zęba jedno- i wielokorzeniowego

 • chirurgiczne usunięcie zęba

 • założenie opatrunku chirurgicznego

 • tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk

 • repozycja i unieruchomienie żuchwy

Dodatkowe (poza tymi, które przysługują wszystkim ubezpieczonym), wybrane świadczenia dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia

 • wizyta adaptacyjna – dotyczy pierwszej wizyty małych dzieci do ukończenia 6 roku życia;
 • impregnacja zębiny zębów mlecznych;

 • wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego;

 • opatrunek leczniczy w zębie mlecznym lub stałym;

 • lakierowanie wszystkich zębów stałych nie częściej niż 1 raz na kwartał;

 • całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych stałych;

 • kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych siecznych i kłach;

 • usunięcie złogów nazębnych – nie częściej niż jeden raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia;

 • leczenie endodontyczne (kanałowe) zęba z wypełnieniem 2 kanałów i 3 kanałów;

 • leczenie kanałowe zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem 1 kanału i 2 kanałów;

 • zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym - dotyczy bruzd pierwszych trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 14. roku życia (od 1 stycznia 2018);

 • badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba - jednorazowe, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do 3 razy w ciągu pierwszych 6 miesięcy od urazu (obowiązuje od 1 stycznia 2018);

 • leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA (MTA-materiał cementowy do wypełniania i odbudowy kanałów korzeniowych): 1 kanału, 2 kanałów, 3 kanałów (obowiązuje od 1 stycznia 2018); 

 • zdjęcie pantomograficzne z opisem; świadczenie udzielane dzieciom i młodzieży od 5-18 roku życia, 1 raz na 3 lata, w uzasadnionych medycznie przypadkach (obowiązuje od 1 stycznia 2018).

 

Data dodania: 2020-02-03 22:38:24
Data edycji: 2020-02-03 22:52:30
Ilość wyświetleń: 209

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku przy ul. Szkolnej 2, 72-113 Krępsko, reprezentowana przez dyrektora szkoły. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91418-95-27; adresu e-mail: sekretariat@spkrepsko.goleniow.pl.

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Szkołę Podstawową w Krępsku, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej