Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

https://youtu.be/5NLx8Zz6wfo

100 lat Niepodległości Polski (1918 - 2018)

9 listopada odbyła się w naszej szkole szczególna uroczystość, którą były obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W magiczną podróż po kartach historii wprowadziła nas biało - czerwona   sceneria, którą przygotowały panie: Magdalena Korzeniewska i Lidia Miszczuk. Wszyscy uczniowie, przygotowani przez panią Wiolettę Słomińską, śpiewali pieśni patriotyczne. O godzinie 11.11 wspólnie odśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu narodowego. Następnie uczennice klasy ósmej prowadzące uroczystość: Klaudia Jakutowicz i Oliwia Kleszcz przedstawiły rys historyczny opracowany przez panią Lidię Miszczuk. Wiersze patriotyczne recytowały: Julia Mazur kl.4, Małgorzata Herman kl.5, Maja Wilkowiecka kl.5, Natasza Kwiryng kl.6, Oliwia Żebiełowicz kl.8. Wszystkich zachwycił wiersz W. Bełzy: „Katechizm polskiego dziecka” w wykonaniu 5 i 6 latków z oddziału przedszkolnego, przygotowany pod kierunkiem pani Ewy Jakubowskiej. Najmłodsze przedszkolaki własnoręcznie wykonały patrityczne chorągiewki. Bardzo wzruszające były pieśni wykonane przez Maję Matejuk kl.3 i Roksanę Ćwik z kl.6, które spowodowały, że na sali zapanowała zupełna cisza. Uroczystość wzbogaciła urokliwa gra na dzwonkach w wykonaniu Małgorzaty Hałas i Małgorzaty Herman, uczennic kl.5. Całość dopełnia mistyczna gra na skrzypcach w wykonaniu pani Anny Dorosińskiej w towarzystwie flecistek - uczennic: Oliwii Żebiełowicz kl. 8 i Urszuli Krak kl.7.  

Dziękujemy wszystkim wychowawcom i uczniom, którzy pomagali w przygotowaniu tej doniosłej uroczystości.

Lidia Miszczuk

Data dodania: 2018-11-10 12:35:25
Data edycji: 2018-11-16 16:16:04
Ilość wyświetleń: 386

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku przy ul. Szkolnej 2, 72-113 Krępsko, reprezentowana przez dyrektora szkoły. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91418-95-27; adresu e-mail: sekretariat@spkrepsko.goleniow.pl.

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Szkołę Podstawową w Krępsku, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej