Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

750 lat Goleniowa – Projektowane Okazje Edukacyjne w Szkole Podstawowej w Krępsku

W dniach 26 i 27 kwietnia Szkoła Podstawowa w Krępsku stała się „mini Goleniowem”.

 

W głównym holu w zaaranżowanej sali kinowej odbywała się projekcja filmu „Goleniów wczoraj i dziś”-  śladami Andrzeja Przeździeckiego. Na wycieczkę udali się uczniowie szkoły wraz z opiekunami a oprowadzał nas pan Andrzej Przeździecki. Całość została sfilmowana przez uczniów:  Seweryna Kacprzaka, Bartosza Lewandowskiego i Kamila Tappera. Projekcji filmu towarzyszyła wystawa zdjęć będących uzupełnieniem wypowiedzi p. Przeździeckiego.

 

Od strony holu, drzwi wejściowe do sal lekcyjnych zostały udekorowane tematycznie. Przez drzwi „Żółty Domek” wchodziło się do sali dotyczącej historii Goleniowa. Tutaj wyświetlana była projekcja animacji poklatkowej „Historia jednej ulicy - Konstytucji 3 Maja”. Zdjęcia do animacji wykonali uczniowie: Kacper Chromy, Igor Szabłowski i Hubert Wilkowiecki. Tekst w oparciu o książkę autorstwa Józefa Kazanieckiego „Goleniów – ulice Konstytucji 3 Maja i Szarych Szeregów” opracowała p. Lidia Miszczuk, a czytała uczennica Oliwia Kleszcz. Projekcji towarzyszyła wystawa.

 

W oparciu o film o Goleniowie i animację dot. ul Konstytucji 3 Maja przeprowadzane były konkursy i zgadywanki. Młodsi uczniowie układali wielkoformatowe puzzle „Brama Wolińska i Kościół św. Katarzyny”. Prezentowane były również reprodukcje grafik: Paula H. Bastiana dotyczące Goleniowa z kolekcji udostępnionej naszej szkole przez Żółty Domek.

 

Kolejne drzwi ozdobione w sylwetę „Spichlerza” prowadziły do Muzeum Przyrodniczego i Puszczy Goleniowskiej. Uczniowie i opiekunowie wybrali się na wycieczkę do rezerwatu przyrody: „Uroczysko Święta” im. Profesora Mieczysława Jasnowskiego. O chronionych gatunkach roślin i zwierząt opowiadała podczas wycieczki p. Dyrektor Iwona Bondar. Zdjęcia z wycieczki prezentowane w sali naszego muzeum wykonali uczniowie: Gabrysia Marut, Bartek Marut, Oliwia Kleszcz, Dagmara Szczepaniak. Na ekspozycji pokazywane były również skóry lisów, jenota, dzika i jelenia; poroża jeleni i daniela parostki kozłów, szable dzika; szyszki, huby, mchy i porosty wypożyczone z Nadleśnictwa Goleniów i pochodzące z prywatnych kolekcji przyjaciół szkoły. W sali  przyrodniczej uczniowie rozwiązywali konkursy i zgadywanki dot. zwierząt i roślin przygotowane przez p. Małgorzatę Jendrzejczak, słuchali głosów ptaków i przyglądali się ich sylwetkom oraz słuchali gawęd o ptakach i zwierzętach doktora Andrzeja Kruszewicza. Na potrzeby naszego „Muzeum Przyrodniczego”, uczennica Basia Hałas udostępniła swoje zbiory książkowe i multimedialne.  

 

Drzwi ozdobione w sylwetę „Bramy Wolińskiej” otwierały się na warsztaty ceramiczne „Wylepianki”, które prowadzili państwo: Marta Wlaźlińska i Waldemar Bąk. Uczniowie dowiedzieli się wiele o produkcji i obróbce ceramiki oraz wykonywali prace w glinie na tematy: Brama Wolińska, Herby Goleniowa oraz własny temat dowolny. Szkolna świetlica zamieniła się w Goleniowski Dom Kultury gdzie dzieci uczyły się grać na fletach i dzwonkach Hejnał Goleniowa pod kierunkiem p. Wioletty Słomińskiej, śpiewały piosenkę do melodii: „Szła dzieweczka…” ze zmienionym przez p. Magdalenę Korzeniewską tekstem dostosowanym do Goleniowa i okolic. Wyszywały i haftowały herby Goleniowa pod kierunkiem p. Justyny Grzeszczuk. Sala Gimnastyczna zamieniła się w Ośrodek Sportu i Rekreacji gdzie dzieci uczyły się grać w tenisa ziemnego pod kierunkiem pana Marcina Finke.

 

Mały hol był miejscem wielkoformatowej pracy malarskiej. Mural dotyczący zabytków i herbów Goleniowa zaprojektowany przez p. Ewę Biniek malowały dzieci pod jej kierunkiem. W salach lekcyjnych klas 1-3 dzieci pod kierunkiem pan: Bogusławy Boruk i Doroty Sobczak wylepiały z masy solnej i malowały herby Goleniowa, tworzyły Lap – booki,  Słuchały Audio – booka z legendami goleniowskimi nagranego przez uczniów: Zosię Cioroch, Michalinkę Cioroch, Oliwię Kleszcz, Klaudię Jakutowicz i Huberta Wilkowieckiego.

 

Dzieci z grupy przedszkolnej i wczesnoszkolnej malowały, wyklejały herby, układały puzzle dot. Goleniowa, słuchały legend goleniowskich.

 

Nad całością czuwała p. Magdalena Korzeniewska

Data dodania: 2018-04-27 15:41:00
Data edycji: 2018-05-24 16:08:09
Ilość wyświetleń: 327

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku przy ul. Szkolnej 2, 72-113 Krępsko, reprezentowana przez dyrektora szkoły. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91418-95-27; adresu e-mail: sekretariat@spkrepsko.goleniow.pl.

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Szkołę Podstawową w Krępsku, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej