Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Kartka Bożonarodzeniowa - konkurs

Kartka Bożonarodzeniowa - konkurs

 

              IV POWIATOWY KONKURS

      NA KARTKĘ  BOŻONARODZENIOWĄ                  

             

 

     Serdecznie zapraszamy do udziału w czwartej edycji naszego konkursu plastycznego.

W tym roku chcielibyśmy zaproponować dzieciom wykonanie ilustracji do kartki świątecznej.    

     Temat Świąt Bożego Narodzenia jest jednym z najwdzięczniejszych i niesie on ze sobą wiele pozytywnej energii. Święta to czas rodzinnych spotkań, miłości i uśmiechu. Niech Wasze prace - pełne koloru, dobrej energii i dziecięcej szczerości staną się przesłaniem do świata. Nagrodzone prace zostaną wydrukowane w postaci kartek świątecznych gotowych do wysłania. Uroczyste wręczenie nagród odbedzie się, jak co roku, podczas festynu „Mikołaje są wśród nas” na goleniowskich plantach 6 grudnia. . Życzymy powodzenia! :-)

      Bardzo zależy nam na tym, aby prace wykonywane były samodzielnie przez dzieci i to właśnie będziemy brać pod uwagę przy ocenie prac.

 

REGULAMIN

 

ORGANIZATOR: Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów.

 

CELE KONKURSU:

 

 1. Rozwijanie uzdolnień plastycznych.
 2. Zapoznanie z tradycją i zwyczajami świąt Bożego Narodzenia.
 3. Popularyzacja działań plastycznych dzieci poprzez rozpowszechnianie przez organizatora

konkursu wybranych prac.

 

TEMATYKA PRAC:

 

Ilustracja do kartki światecznej, nawiązująca do zwyczajów i tradycji świąt Bożego Narodzenia w Polsce.

 

FORMAT PRAC: A3 lub A4

 

TECHNIKA WYKONANIA: malarstwo (farby), rysunek (kredki, pastele), techniki mieszane płaskie.

 

KATEGORIA WIEKOWA:

 

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4 do 12 lat.

Prace będąoceniane w trzech odrębnych kategoriach wiekowych.

- kategoria wiekowa 4 - 6 lat

- kategoria wiekowa: 7 - 9 lat

- kategoria wiekowa: 10 - 12 lat

 

ZASADY UDZIAŁU:

 

 • Prace należy dostarczyć do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie

   do dnia 30 listopada 2018 r.  

 • Prace przesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi i indywidualnymi.
 • Każda praca powinna być na odwrocie opisana w następujący sposób:

   Imię i nazwisko autora

   Wiek autora

   Nazwa placówki, do której uczęszcza uczestnik konkursu

   Imię i  nazwisko oraz telefon kontaktowy opiekuna

 • Prace bez pełnych danych nie będą oceniane.
 • Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.

Do pracy należy dołaczyć zgodę na przekazanie praw autorskich do pracy wykonanej w ramach konkursu oraz zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych uczestnika. (zał. 1)

 

OCENA PRAC:

 

Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury według następujących kryteriów:

 -  Samodzielność wykonania

 • Poziom artystyczny wykonanej pracy,
 • Oryginalność, pomysłowość, wkład pracy, estetykę wykonania,
 • Stopień nawiązania do tradycji.

 

Ocena prac nastąpi do 1 grudnia 2018 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.gdk.goleniow.pl do dn. 2.12.2018 r.

Decyzje jurorów oceniających prace są nieodwołalne.

 

NAGRODY:

 

 • Nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, których wręczenie nastąpi

   6 grudnia podczas imprezy plenerowej na goleniowskich Plantach „MIKOŁAJE SĄ   

   WŚRÓD NAS”.

 

PRAWA ORGANIZATORA:

 

   Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który  

   zastrzega sobie prawo do ich publikacji i ewentualnych zmian dla potrzeb druku,  

   organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

 

 

 

KONTAKT DO ORGANIZATORA:

Goleniowski Dom Kultury

 1. Słowackiego 1

72-100 Goleniów

tel./fax 91 418 26 88

 

Koordynator konkursu: Anna Obszyńska

zał. 1

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na przekazanie praw autorskich prosimy dołączyć do pracy konkursowej.

 

 

 

Zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie  i publikację danych osobowych

 

 

Oświadczam, iż będąc przedstawicielem ustawowym

 

imię i nazwisko dziecka:  

 

 

„Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w  IV POWIATOWYM KONKURSIE NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ  organizowanym przez Goleniowski Dom Kultury we wszelkich informacjach o wynikach tego konkursu. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych zamieszczonych w zgłoszeniu na . Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/-a dobrowolności podania danych, oraz że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych i ich poprawiania”.

 

………………………….                                                                 ……………………………………….

miejscowość, data                                                                                    podpis osoby upoważnionej

 

* Niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich

do pracy wykonanej w ramach konkursu

 

 

Oświadczam, iż będąc przedstawicielem ustawowym

 

Imię i nazwisko dziecka:  

 

 

 

Oświadczam, że przekazuję prawa autorskie do pracy wykonanej w ramach IV POWIATOWEGO KONKURSU NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ  organizowanego przez Goleniowski Dom Kultury. Za przekazanie praw nie przysługuje mi wynagrodzenie.

 

                                                                                                     

…………………………….                                                             …………………………………….

miejscowość, data                                                                                    podpis osoby upoważnionej

 

Zgodę o przekazaniu praw autorskich do pracy wykonanej w ramach konkursu prosimy dołączyć do pracy konkursowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Działając zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WF. dalej w skrócie zwane RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury z siedzibą w 72-100 Goleniów, ul. Słowackiego 1( dalej zwanym Administratorem).
 2. Inspektorem ochrony danych w Goleniowskim Domu Kultury jest Pan Bartosz Kaniuk – e-mail: szczecin@gmail.com Telefon: 579 979 237.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia IV POWIATOWEGO KONKURSU NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z art. 6 ust. 1 pkt. a,b,c,e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem  danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WF (RODO).
 4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą:

- uprawnieni pracownicy Administratora.

 1. Podane przez Pana/Panią dane osobowe przechowywane będą prze okres 5 lat od dnia zakończenia wypoczynku.
 2. Posiada Pan\i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,prawo wniesienia sprzeciwu,prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Ma pan/i prawo wniesienia skargo do organu nadzorczego.
 4. Podanie przez Pana/nią danych osobowych swoich oraz swojego dziecka jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału uczestnika (dziecka) w konkursie.
Data dodania: 2018-11-20 20:09:22
Data edycji: 2018-11-20 20:11:23
Ilość wyświetleń: 286

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku przy ul. Szkolnej 2, 72-113 Krępsko, reprezentowana przez dyrektora szkoły. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91418-95-27; adresu e-mail: sekretariat@spkrepsko.goleniow.pl.

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Szkołę Podstawową w Krępsku, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej