Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Kodowanie i programowanie

Kodowanie i programowanie

Komisja Europejska ujęła w swoim Planie działań, podejmowanych na poziomie unijnym na rzecz cyfrowej transformacji, działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, w tym nauki kodowania. Promował ją Europejski Tydzień Kodowania, organizowany w dniach 6 – 21 października 2018 r. wśród polskich szkół podstawowych i średnich. Włączając się do tych działań, nasza szkoła przystąpiła do trzeciego realizowanego w tym roku projektu z dofinansowaniem unijnym: „Nie obawiaj się programować, to nie takie trudne – kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie programowania” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem tego projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie programowania. W Tygodniu Kodowania do szkolenia przystąpiły nauczycielki klas I- III, które na szkoleniach podnoszą swoje kompetencje cyfrowe i nabywają umiejętności prowadzenia zajęć z podstaw programowania. Po nauczycielach przyjdzie czas na uczniów, którzy wezmą udział w zajęciach z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu: tabletów, gier do programowania i robotów.

Roboty m Bot możemy konfigurować za pomocą programu m Block. Mają one wbudowany moduł bluetooth, za pomocą którego łączymy się z laptopem. Posiada on także podzespoły takie jak: czujnik zbliżeniowy, sensor wykrywania linii, dwa silniki sterujące układem jezdnym, diody które są w stanie wyświetlić różne rodzaje kolorów oraz głośnik. W ten sposób można zbudować na przykład imitację karetki pogotowia.

Data dodania: 2018-11-01 09:31:30
Data edycji: 2018-11-02 08:12:21
Ilość wyświetleń: 224

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku przy ul. Szkolnej 2, 72-113 Krępsko, reprezentowana przez dyrektora szkoły. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91418-95-27; adresu e-mail: sekretariat@spkrepsko.goleniow.pl.

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Szkołę Podstawową w Krępsku, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej