Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Konkurs w ramach Szkolnych Dni Profilaktyki


 

Kochani uczniowie!

Rozumiem, że spędzacie teraz dużo czasu na nauce. Forma zdalnego nauczania powoduje, że macie więcej obowiązków edukacyjnych. Wierzę, że jednak znajdziecie troszkę czasu, by wziąć udział w tym konkursie.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII.

Celem jest propagowanie życia bez uzależnień.

Zadaniem ucznia jest wykonanie krzyżówki. Należy podać pytania do krzyżówki, tak by powstało hasło, które musi być związanie z profilaktyką uzależnień (jakiego typu uzależnienie to już zależy od ucznia – on sam o tym decyduje). Krzyżówka musi być wykonana samodzielnie przez ucznia na kartce papieru formatu A4 lub A3. Krzyżówka musi też być rozwiązana i musi być podane jej hasło.

Na dole swojej pracy należy podać imię i nazwisko oraz klasę do której uczęszczacie.

Zachęcam do wzięcia udziału - przewidziane są nagrody rzeczowe, które zostaną wysłane pocztą do uczniów, którzy zdobędą I, II i III miejsce.

Prace proszę przesyłać (czytelne zdjęcia prac) do 30 kwietnia 2020 r. na maila iplosajjurek@spkrepsko.goleniow.pl.

 

Młodsi uczniowie klas I-III będą wykonywać prace plastyczne odnośnie uzależnień od komputera i telefonu – wśród tych prac też będą wybrane trzy, najbardziej związane z tematem oraz wykonane estetycznie i starannie. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane do właścicieli wybranych prac.

 

Zwycięzców krzyżowki i prac plastycznych podam na stronie internetowej szkoły do 10 maja 2020 r.

 

Zachęcam do wzięcia udziału.

Dbajcie o siebie:)

 

Inga Płosaj-Jurek

pedagog szkolny

 

 

 

 

 

Data dodania: 2020-04-22 19:12:06
Data edycji: 2020-04-22 20:50:00
Ilość wyświetleń: 127

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku przy ul. Szkolnej 2, 72-113 Krępsko, reprezentowana przez dyrektora szkoły. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91418-95-27; adresu e-mail: sekretariat@spkrepsko.goleniow.pl.

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Szkołę Podstawową w Krępsku, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej