Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

KONSTYTUCJA 3 MAJA

KONSTYTUCJA 3 MAJA

Obchody 229 Rocznicy Konstytucji 3 Maja

            Historia naszej ojczyzny to ponad tysięczna, kręta ścieżka, bogatej tradycji, zarazem sukcesów, ale też gorzkich porażek.  Ostatecznie zawiły szlak wiedzie ku zwycięstwu – ku wolnej, niepodległej Polsce, która w tym  roku świętuje  102 rocznicę niepodległości. Jak przypomina nam historia naszego kraju, niepodległość to wartość, którą trzeba pielęgnować. Przecież to efekt starań wielu pokoleń, niezliczonych  istnień, które za ukochaną ojczyznę nie wahali się oddać tego co najcenniejsze – osobistego szczęścia a nawet życia. Pamięć o tych ludziach, ich czynach oraz odwadze na zawsze utrwalone zostały w symbolach polskości. Jednym z takich symboli jest Konstytucja 3 Maja – pierwszy tego typu spisany akt prawny w Europie, drugi na świecie (obok Konstytucji USA). Konstytucja stanowiąca akt niezwykłej odwagi, będąca wyrazem troski o dobro ojczyzny, wyrażająca potrzebę reform, miała być pierwszym krokiem ku  naprawie polskiej państwowości. Niestety, koleje losu uniemożliwiły dopełnienie tego procesu. Niemniej jednak obrady Sejmu Czteroletniego na zawsze zapisały się jako najważniejsze wydarzenia w dziejach Polski, a majowa Konstytucja po dziś dzień uważana jest za polityczny, społeczny i historyczny testament porozbiorowej Polski,  Zaznaczyć należy, iż rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uroczyście obchodzili już polscy patrioci  podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe dzień 3 Maja, to jest rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji w  1791 roku.

            Dziś żyjąc w wolnym, demokratycznym kraju Polacy nadal pamiętają o tym doniosłym wydarzeniu sprzed ponad 200 lat.  Pamięć o Konstytucji 3 Maja, pieczołowicie pielęgnowana przez kolejne pokolenia Polaków, przetrwała. Dla współczesnych Konstytucja 3 Maja to symbol walki o ukochaną ojczyznę, a zarazem świadectwo woli narodu, akt niezwykłej odwagi i wiary w polskość. W dni takie jak Święto Konstytucji 3 maja uzmysławiamy sobie, że mówiąc dom, mamy na myśli  coś więcej – naszym domem jest ojczyzna:  POLSKA.

            W coroczny kalendarz uroczystości w naszej szkole wpisany jest apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzień ten jest znakomitą okazją, by uzmysłowić młodemu pokoleniu rolę i znaczenie takich słów jak Patriotyzm i Ojczyzna. Jednak w tym roku z powodu pandemii nie mogliśmy  zorganizować apelu, ale uczennice Maja Wilkowiecka z klasy 6 i Julia Mazur z klasy 5 przygotowały  prezentacje multimedialne, w których  zawarły najistotniejsze fakty i ciekawostki dotyczące Konstytucji 3. Maja.  Franek Falarczyk z klasy 4 zaprojektował nawet monetę z tej okazji. Uczniowie z klas 4-8 również wykonali prace plastyczne (flagi, orła), aby  podkreślić z dumą, że WSZYSCY JESTEŚMY POLAKAMI .

 

Jedność trzeba nad wszystko zachować!
Suwerenność ma być Świętością!
I tożsamość ma być Narodowa!
Miejsca obcym wyznaczyć i gościom!

Usiąść razem – jak w jednej rodzinie,
a nie w jakimś podrzędnym zajeździe.

Przeciwstawić się zdradzie i kpinie.
Znaleźć miejsce dla wszystkich w gnieździe!

Nie pytajmy się innych o zgodę.
Nowy Polsce zapiszmy Maj.
Mimo różnic jesteśmy Narodem
I to do nas należy ten kraj!

 

 

Data dodania: 2020-04-29 11:11:39
Data edycji: 2020-04-30 21:21:27
Ilość wyświetleń: 138

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku przy ul. Szkolnej 2, 72-113 Krępsko, reprezentowana przez dyrektora szkoły. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91418-95-27; adresu e-mail: sekretariat@spkrepsko.goleniow.pl.

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Szkołę Podstawową w Krępsku, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej