Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Laleczki UNICEF

Laleczki UNICEF

Uszyj laleczkę  - zafunduj szczepienie.

Podczas kiermaszu świątecznego uczniowie, oprócz ozdób świątecznych sprzedawali również,
w ramach projektu UNICEF własnoręcznie wykonane laleczki. Trafiło do nas 18 przepięknych lalek – każda inna, pochodząca z innego kraju. Uczniowie włożyli w wykonanie lalek olbrzymią pracę i z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować za zaangażowanie i udział w akcji. Dziękuję uczniom i ich Rodzicom, ale dziękuję także nauczycielom, zwłaszcza tym, którzy wzięli czynny udział w  akcji
i poświęcając cenny czas również wykonali takowe lalki. Ukłony w stronę Pań: Ewy Jakubowskiej, Pauliny Bartoszewicz, Dorota Kamińska-Jarzębska i Bogusławy Boruk. Wśród uczniów udział wzięli:

Jakub Jura

Aleksander Pacholski

Marysia i Marek Urbańscy

Zuzia Bacza

Lena Pawelec

Mateusz Pawłowski

Zosia Cioroch

Maja Matejuk

Maja Samsel

Kasia Hałas

Mateusz Pacholski

Natasza Kwiryng

Alicja Przeździecka

Klaudia Jakutowicz

Dochód ze sprzedaży lalek był szczytny – szczepienia dla dzieci, które tych szczepień potrzebują najbardziej, żyją w krajach, których dostęp do szczepień jest bardzo trudny, ale niezbędny niejednokrotnie do przeżycia. Zebrane pieniążki zostaną przekazane na konto fundacji UNICEF.

Zdjęcie najładniejszej lalki zostanie przesłane na ogólnopolski konkurs, w którym nagrodą główną jest koncert Majki Jeżowskiej w danej placówce. Czyja lalka zostanie wybrana? Dowiecie się podczas apelu podsumowującego I semestr.

Data dodania: 2018-12-29 11:20:03
Data edycji: 2019-01-17 22:01:34
Ilość wyświetleń: 444

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku przy ul. Szkolnej 2, 72-113 Krępsko, reprezentowana przez dyrektora szkoły. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91418-95-27; adresu e-mail: sekretariat@spkrepsko.goleniow.pl.

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Szkołę Podstawową w Krępsku, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej