Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Święto Patrona Szkoły

Święto Patrona Szkoły

16 października obchodziliśmy w szkole Dzień Patrona – Jana Pawła II. Nasze świętowanie rozpoczęliśmy od udziału całej społeczności szkolnej we Mszy Świętej, odprawianej w kościele parafialnym przez księdza Mariusza Cywkę. Po mszy udaliśmy się do budynku szkoły, gdzie odbyła się druga część obchodów. W tym roku były to zajęcia tematycznie związane z osobą naszego Patrona. Starsi uczniowie w pokoju zagadek – Escape Room –, korzystając z czytników kodów, odszyfrowywali informacje o ukrytych w sali kopertach z zadaniami dotyczącymi Jana Pawła II. Za właściwe rozwiązanie zadania otrzymywali litery, tworzące hasło, dzięki któremu mogli odnaleźć klucz od sali i wydostać się z niej. W Trawel’s Room obejrzeli krótki film o Janie Pawle II, następnie wykonali test on-line dotyczący pielgrzymek Papieża. Kolejne zadanie polegało na zaznaczeniu na mapie świata jak największej liczby państw, które odwiedził Jan Paweł II.

Młodsi uczniowie brali udział w „ Papieskim czytaniu”. Podczas tych zajęć słuchali fragmentów książki Elizy Piotrowskiej „Święty Jan Paweł II”, a następnie rozwiązywali krzyżówki, w których musieli wykorzystać zapamiętane informacje. Dla nich również przeznaczone były zajęcia plastyczne, tematycznie nawiązujące do tegorocznego hasła Dnia Papieskiego „Promieniowanie ojcostwa”. Dzieci wykonały prace plastyczne na temat „Ja i mój tata”.

W świetlicy szkolnej wszyscy mogli „zaśpiewać i zagrać dla Patrona”, a w kuchni upiec pyszne kremówki. Dużą popularnością cieszyły się również zajęcia sportowe „Lolek na bramce”, podczas, których rozgrywano mecze piłki nożnej.

Wszyscy uczniowie za udział w zajęciach otrzymali pamiątkowe medale.

Data dodania: 2018-10-17 14:14:28
Data edycji: 2018-10-17 15:53:05
Ilość wyświetleń: 266

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku przy ul. Szkolnej 2, 72-113 Krępsko, reprezentowana przez dyrektora szkoły. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91418-95-27; adresu e-mail: sekretariat@spkrepsko.goleniow.pl.

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Szkołę Podstawową w Krępsku, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej