Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Szkolne Koło Wolontariatu

Szkolne Koło Wolontariatu

Od października 2018 roku w naszej szkole ruszyło Szkolne Koło Wolontariatu.
Uczniowie naszej szkoły bardzo zaangażowali się w chęć niesienia pomocy innym. Utworzony został plan pracy wolontariatu z wyszczególnionymi akcjami, w których Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krępsku wezmą udział. Kilka z zaplanowanych akcji będzie trwało przez cały rok szkolny, m.in. jedna z najważniejszych naszych akcji – „Starszy brat, starsza siostra”. To akcja, w której uczniowie klas starszych niosą pomoc swoim młodszym kolegom i koleżankom w nauce. Kolejną akcją, która będzie bardzo często praktykowana jest „Czytanie na dywanie” – działanie skierowane w stronę oddziałów przedszkolnych. Do innych akcji należy zaliczyć zbiórkę orzechów włoskich dla niedźwiedzi z poznańskiego zoo, zbiórka płyt CD, upominki dla Seniora i wiele wiele innych.
W działaniach Wolontariatu nie zabraknie tez akcji ogólnopolskiej pod nazwą „Szlachetna Paczka” Zapowiada się bardzo owocny rok! Raporty podsumowujące poszczególne akcje będą relacjonowane na bieżąco. Przewodniczącą Szkolnego Koła Wolontariatu została Basia Hałas z kl. 8, wspomagać ją będą Klaudia Jakutowicz oraz Oliwia Kleszcz.

Opiekunami Szkolnego Kola Wolontariatu są p. Kasia Dzierbanowicz, p. Paulina Bartoszewicz i p. Maja Zielonka.

Data dodania: 2018-11-13 14:20:07
Data edycji: 2018-11-13 14:43:13
Ilość wyświetleń: 210

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku przy ul. Szkolnej 2, 72-113 Krępsko, reprezentowana przez dyrektora szkoły. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91418-95-27; adresu e-mail: sekretariat@spkrepsko.goleniow.pl.

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Szkołę Podstawową w Krępsku, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej