Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Zmiany w organizacji pracy szkoły

Szanowni Państwo,

celem minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, uprzejmie proszę o ograniczenie kontaktów osobistych z pracownikami naszej szkoły. Od 16 marca 2020 r. pracownicy administracji szkoły są do Państwa dyspozycji w godzinach 9.00 - 11.00, ale szczególnie zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego w godzinach pracy szkoły.

Przypominam, że rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021  odbywa się zgodnie z harmonogramem. Wnioski i zgłoszenia należy składać drogą elektroniczną na adres szkoły sekretariat@spkrepsko.goleniow.pl.Dokumenty rekrutacyjne znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: http://spkrepsko.bipdlaszkol.pl/rekrutacja,79,pl.html

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach proszę o systematyczne sprawdzanie wiadomości i ogłoszeń znajdujących się w dzienniku elektronicznym. Od poniedziałku 16 marca 2020 r. rozpoczęliśmy w naszej szkole zdalne nauczanie z wykorzystaniem dziennika Vulcan, za pomocą którego nasi nauczyciele zamieszczają informacje i materiały dla uczniów do samodzielnej pracy w domu.
Ze szczególną prośbą zwracam się do naszych najstarszych uczniów, aby jak najlepiej wykorzystali ten czas na powtórzenie materiału i przygotowanie się do egzaminu klas ósmych.Małgorzata Osuchowska

Dyrektor szkoły

Data dodania: 2020-03-17 17:29:01
Data edycji: 2020-03-17 17:42:20
Ilość wyświetleń: 146

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku przy ul. Szkolnej 2, 72-113 Krępsko, reprezentowana przez dyrektora szkoły. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91418-95-27; adresu e-mail: sekretariat@spkrepsko.goleniow.pl.

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Szkołę Podstawową w Krępsku, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej